info@manifest2020.sk

Ľubica Šimkovicová, President (President of Slovak Passive House Institute)

Peter Beňuška, Honorary Member (former Master Architect of the European Commission, Brussels)

Martin Stohl, Vicepresident (Architect, Slovak Green Building Council)

Roman Talaš, Vicepresident (Architect, President of Institute For Urban Development)

Pavol Kukura (President of SK GBC, Buildings For The Future)

Ingrid Konrad (Architect and Urbanist, former Chief architect of the City of Bratislava 2011-2022, Austrian Chamber of Architects ARCHING)

Pavol Pokorný (Architect, We Build In Timber)

Nora Vranová (Slovak Chamber of Architects)

Boris Meluš (Nová Cvernovka)

Braňo Čavoj (Nová Cvernovka)

Mária Rišková (former member of High-level roundtable – New European Bauhaus)

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA – FOUNDING MEMBERS

Ing. Ľubica Šimkovicová
Predsedkyňa Inštitútu pre pasívne domy (IEPD)

Ing. arch. Pavol Pokorný
Autorizovaný architekt SKA, spoluzakladateľ platformy Staviame z dreva (We Build In Timber), člen pracovnej skupiny pre udržateľnú architektúru SKA

Ing. arch. Ingrid Konrad 
Architektka a urbanistka, hlavná architektka HM SR Bratislavy 

Ing. Pavol Kukura, PhD.
Predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SK GBC), člen správnej rady asociácie Budovy pre budúcnosť (Buildings For The Future)

Ing. arch. Martin Stohl
Autorizovaný architekt SKA, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SK GBC), LEED AP, WELL AP 

Ing. arch. Roman Talaš 
Autorizovaný architekt SKA, zakladateľ a predseda Inštitútu urbánneho rozvoja 

NAŠE ORGANIZÁCIE

Inštitút pre pasívne domy (iEPD, Slovak Passive House Institute) je združenie založené v roku 2005. V súčasnosti má vyše 40 členských firiem. Jeho cieľom je podporovať rozvoj udržateľnej architektúry, uplatňovanie princípov pasívnych domov vo výstavbe. Za svoj prínos v oblasti udržateľnosti mesta si iEPD v roku 2014 prevzal ocenenie hlavnej architektky mesta Bratislavy Ing.arch. Ingrid Konrad. Je Laureátom ceny verejnosti VISIO 2020. 
www.iepd.sk 

Staviame z dreva (We Build In Timber) je otvorená platforma propagujúca drevo ako na Slovensku opomínaný a zabudnutý stavebný materiál. Búra mýty o neudržateľnosti dreveného staviteľstva, ukazuje cestu cez nasledovaniahodné a príkladné realizácie stavieb na báze drevenej konštrukcie vo svete (vrátane stavieb výškových) a konfrontuje ich so súčasnými možnosťami slovenskej architektúry a staviteľstva. 
www.staviamezdreva.sk

Slovenská rada pre zelené budovy (SK GBC, Slovak Green Building Council) je už 10 rokov hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Je súčasťou celosvetovej siete Zelených rád (World Green Building Council). Zasadzuje sa o to, aby novopostavené aj rekonštruované budovy boli reali- zované podľa udržateľných štandardov, čím sa znižuje spotreba energií, eliminuje sa vplyv budov na životné prostredie a minimalizuje sa uhlíková stopa.
www.skgbc.sk

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR, Institute For Urban Development) je občianske združenie, ktoré spája rôzne profesie, pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, developeri i stavebné firmy, predstavitelia finančných inšti- túcií, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnuteľností, marketingoví odborníci či reprezentanti samospráv a štátnej správy. Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a develo- perským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení. IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívy, verejných politík a podnikateľského prostredia. Zabezpečuje profesionálny rozvoj členov a sprostredkuje ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s ďalšími organizáciami i s verejnosťou. 
www.iur.sk

Slovenská komora architektov (SKA, Slovak Chamber of Architects) je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave. Bola zriadená 1. júna 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA.

www.komarch.sk

Nová Cvernovka (NC) je kultúrne a kreatívne centrum nachádzajúce sa v areáli bývalej chemickej školy v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, pódia, komunitnej záhrady, verejného parku, detského ihriska a verejnej knižnice tu sídli 132 umeleckých a tvorivých atelierov. Areál poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít.

novacvernovka.eu

VÚB banka je prvá banka na Slovensku, ktorá udržateľnosť a ochranu životného prostredia povýšila na DNA svojho podnikania. Banka, ktorá sa verejne prihlásila k Zelenému manifestu, kde deklaruje svoje zelené smerovanie aktivít vo vzťahu ku klientom, vnútrobankovým štandardom, dodávateľom a zamestnancom a tiež voči celej spoločnosti.

Zelená banka – VÚB banka (vub.sk)