Stratégia uhlíkovo neutrálnej výstavby

Civilizácia dnes čelí klimatickej kríze. Stavebný sektor, budovy a ich prevádzka spotrebujú takmer 40% celkovej energie a sú zodpovedné za takmer 40% emisií CO2. Súčasná doba ponúka príležitosť pre transformáciu stavebníctva, ktoré zaradí Slovensko medzi moderné a úspešné krajiny Európskej únie.

Manifest 2020 spojil expertov z oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania, ktorí už roky vo svojich pozíciách presadzujú udržateľnosť vo výstavbe, prechod k alternatívnym formám energie, znižovanie energetických nárokov, znižovanie uhlíkovej stopy, ako aj certifikáciu budov na Slovensku.

V súlade so stratégiou EÚ považujeme za neodkladné riešiť päť oblastí súvisiacich s dekarbonizáciou stavebného sektora na Slovensku:


ZLEPŠENIE LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA

Súčasné legislatívne prostredie v oblasti stavebníctva na Slovensku nie je pripravené zvládnuť náročné požiadavky, ktoré vyplývajú z environmentálnych a energetických cieľov v kontexte klimatickej krízy. Do „Zákonov o výstavbe“ je potrebné doplniť zavádzanie mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy tak, aby bola výstavba a obnova budov pre investorov motivačná a pre uživateľov dostupná.

/ Spracovanie návrhu opatrení z energetických a environmentálnych oblastí, ktoré v „Zákonoch o výstavbe“ absentujú, ktoré zohľadňujú scenáre zmeny klímy.

/ Úprava legislatívy pre existujúce aj nové budovy tak, aby boli stavebníci motivovaní k redukcii emisií skleníkových plynov, ako aj k znižovaniu uhlíkovej stopy počas celého životného cyklu budov, nastavením míľnikov, napr. v päťročných cykloch.

/ Spracovanie stratégie uhlíkovej neutrality pre nové budovy počas prevádzky počínajúc rokom 2030 a na uhlíkovú neutralitu v celom životnom cykle do roku 2040. Postupné zavádzanie štandardov uhlíkovo-neutrálnej výstavby a obnovy budov do „Zákonov o výstavbe“.

/ Podpora inovácií, startupov a neziskového sektoru, ktoré sú alfou a omegou úspechu v stavebníctve doma i v medzinárodnom kontexte. Ťahúňom inovácií je v súčasnosti súkromný sektor, čím sa líšime od vyspelých krajín EÚ.


SOCIO – EKONOMICKÉ STIMULY

Inovatívna energetická politika v stavebnom sektore naštartuje požiadavky na zvyšovanie odbornosti, zvýši kvalitu na trhu práce a zamestnanosti, zlepší konkurencieschopnosť Slovenska na trhu so stavebným know-how, materiálmi a technológiami, ktoré zodpovedajú požadovaným štandardom v stratégii dosahovania uhlíkovo neutrálnej ekonomiky.

/ Zavedenie systémovej podpory pre transformáciu stavebníctva. Systémové transparentné zvýhodňovanie priblíži Slovensko k strategickým cieľom EÚ rýchlejšie, ako jednorazové nesystémové dotácie krátkodobého charakteru.

/ Spracovanie analýzy ekonomických prínosov systémovej podpory, identifikácia rizík navrhovaných opatrení v sektore stavebníctva, náklady spojené so systémovou podporou.

/ Návrh motivačných finančných nástrojov pre existujúce aj nové budovy navrhnuté nad rámec legislatívnych požiadaviek.
Eliminácia energetickej chudoby, odstránenie využívania nevhodných palív, dostupnosť obnoviteľných zdrojov, zvlášť v ekonomicky slabších regiónoch Slovenska.

/ Edukácia, zvýšenie senzibility obyvateľstva a informovanosť o redukcii zdravotných rizík vyplývajúcich z kontaminácie prírodných zdrojov a krajiny.


DIGITALIZÁCIA STAVEBNÍCTVA

Zefektívnenie plánovania, projektovania a povoľovacích procesov prostredníctvom digitalizácie v stavebníctve môže byť veľkým prínosom pre transparentnejšie a rýchlejšie procesy s cieľom budovať stavby, štvrte a mestá, ktoré budú oveľa menej zaťažovať životné prostredie:

/ Štandardizácia environmentálnych nárokov pre spracovávanie návrhov územných plánov a projektových dokumentácií budov.

/ Podpora pre vytváranie digitálnych dát ako podkladov pre spracovávanie návrhov a dokumentácií.

/ Zladenie environmentálnych konaní (SEA, EIA) s povoľovacími procesmi pre stavby.

/ Návrhy riešení postupnej implementácie digitalizácie s cieľom zefektívniť plánovanie budov, obcí a miest čo najskôr.

LIBERALIZÁCIA TRHU S ENERGIAMI

Obnoviteľné zdroje energie sú nutným predpokladom prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Ambiciózne ciele EÚ nebude možné splniť bez uhlíkovo neutrálnych budov a tie vyžadujú zelenú lokálnu energiu z obnoviteľných zdrojov. Už budovy v triede A0, ktoré sú povinnosťou od roku 2021 nie je možné realizovať bez dostupnej lokálnej zelenej energie. Pre efektívne zavedenie zelenej lokálnej energie je potrebné:

/ Zabezpečiť, aby sieťové poplatky boli regulované vo výške, ktorá odráža skutočné náklady prevádzkovateľov sústav s pripojením a prevádzkou zdrojov na výrobu elektriny.

/ Zrušenie poplatkov za spotrebu z vlastnej výroby, zjednotiť a zjednodušiť pripojovacie procesy OZE do distribučnej a prenosovej sústavy.

/ Zosúladenie legislatívnych podmienok pre lokálne zdroje s podmienkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001 z 11.decembra 2018. Dôsledná aplikácia transpozície zimného balíčka smerníc a nariadení EÚ „Clean energy for all Europeans“.


UHLÍKOVO NEUTRÁLNA VÝSTAVBA

Od januára 2021 máme na Slovensku povinnosť stavať všetky budovy v energetickej triede A0. Súčasná legislatíva, najmä spôsob výpočtu spotreby energie budov neodráža reálnu spotrebu energií. Rovnako nie sú stanovené limity pre emisie skleníkových plynov (a to najmä CO2), nie je zohľadnená uhlíková stopa stavebných materiálov a výstavby. Chýba analýza životného cyklu, v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Budovy verejného sektora sú v zlom technickom stave. Pre dosiahnutie stanovených cieľov sú potrebné nasledovné kroky:

/ Spracovanie analýzy obnovy verejných budov s nastavením cieľov obnovy. Minimálnym cieľom by mala byť uhlíková neutralita počas prevádzky všetkých verejných budov (s výnimkou historických objektov) do roku 2040.

/ Vytvorenie národného programu uhlíkových náhrad pre kompenzáciu zvyškových uhlíkových emisií budov, v koordinácii s EÚ.

/ Legislatívna podpora budovania uhlíkovo neutrálnych štvrtí, prednostne s lokálnou, centralizovanou výrobou energie z obnoviteľných zdrojov, uhlíkovo neutrálnych zdrojov a vytvorenie podmienok pre zdieľané využívanie nadbytku energie – tvorba e-komunít.