Naša pôvodná výzva bola inšpirovaná deklaráciou, ktorú spoločne publikovali britskí architekti začiatkom roka (architectsdeclare.com). Téma ostala živá a v priebehu ďalších mesiacov sme ju v spolupráci iEPD, SK GBC, IUR a Hlavnej architektky Bratislavy z pôvodných 11 bodov pretransformovali do 5 zásadných tematických okruhov relevantných pre transformáciu slovenského stavebného priemyslu:

/ Zlepšenie legislatívneho prostredia

/ Socio-ekonomické stimuly 

/ Digitalizácia stavebníctva

/ Liberalizácia trhu s energiami

/ Uhlíkovo neutrálna výstavba

Transformácia do 5 bodov neznamená redukciu záberu, skôr naopak, rozšírenie a došpecifikovanie. Tu je zjednodušený kľúč k preklenutiu pôvodnej výzvy s 11 bodmi k aktualizovanému formátu:

/ zvyšovať informovanosť o alarmujúcom stave v oblasti klímy a biodiverzity, o naliehavej potrebe konať, a to tak medzi klientmi ako aj všetkými aktérmi stavebného sektora.
Aktualizácia: Kontinuálna edukácia je nutnou súčasťou každej z 5 nových tematických okruhov.

/ presadzovať riešenia vedúce k nižšiemu vplyvu navrhovaných budov na životné prostredie.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bode 5.

/ hodnotiť nové projekty s ohľadom na prínos k zmierneniu klimatických zmien a povzbudiť klientov, aby tento prístup prijali a uprednostnili.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bode 5.

/ obnovovať jestvujúce budovy a predlžovať ich životnosť vždy, keď je to uskutočniteľné, pracovať s jestvujúcou matériou ako základom udržateľnosti.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bode 5.

/ znižovať množstvo zdrojov spotrebovaných pri výstavbe i počas prevádzky budov, aj prostredníctvom hodnotenia životného cyklu budovy.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bode 5.

/ pri návrhu budov využívať prednostne princípy udržateľnej architektúry a pasívneho štandardu s cieľom tvorby budov s takmer nulovou potrebou energie.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bode 5.

/ spolupracovať s inžiniermi, dodávateľmi a klientmi na ďalšom znižovaní množstva stavebného odpadu.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bode 5.

/ zvýšiť podiel stavebných materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bode 5.

/ minimalizovať plytvanie zdrojmi v architektúre a urbanistickom plánovaní, vo veľkom aj malom merítku.
Aktualizácia: Primárne zahrnuté v bodoch 1 a 3.

/ informácie, vedomosti a výskum zdieľať na otvorenej báze, dostupnej každému.
Aktualizácia: Kontinuálna edukácia je nutnou súčasťou kažzdej z 5 nových tematických okruhov.

/ to všetko pri dodržaní architektonickej kvality a kultúry novej ako i jestvujúcej výstavby.
Aktualizácia: Zahrnuté predovšetkým v bode 1. a 2.

DOPLNENÉ TÉMY

/ Socio-ekonomické stimuly. Eliminácia energetickej chudoby, odstránenie využívania nevhodných palív, dekontaminácia, dostupnosť obnoviteľných zdrojov, zvlášť v ekonomicky slabších regiónoch Slovenska. Popri systémovej transformácii ekonomiky namiesto jednorazových dotácií sú témy, ktoré sú pre našu krajinu špecifické a bolo ich potrebné doplniť.

/ Digitalizácia stavebníctva. Zdostupnenie dát, regulácie, schvaľovacieho procesu aj územno-plánovacích podkladov znamená odbremenenie stavebného sektoru od zbytočnej byrokracie, sprehľadnenie pravidiel a uvoľnenie kapacít pre skvalitnenie samotnej výstavby.

/ Liberalizácia trhu s energiami. V súčasnosti sú v platnosti limity pre maximálny inštalovateľný výkon pre rodinné domy aj komerčné objekty, nie je napríklad možné inštalovať fotovoltaické panely mimo samotného objektu. Kľúčovou je liberalizácia trhu so zelenými energiami, bez súčasných obmedzení.