Jeden z najvýznamnejších vplyvov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality má spôsob prevádzky, výstavby a obnovy budov. Našou jedinou budúcnosťou sú udržateľné budovy.

Manifest2020 vo svojom strategickom dokumente definoval päť prioritných oblastí ako deklarované klimatické ciele dosiahnuť. Sme presvedčení, že ich podporou a uvedením do praxe bude Slovensko v realizácii európskych cieľov v oblasti stavebníctva úspešné. 

Udržateľnosť znamená rovnováhu troch zložiek ekológie, ekonómie a sociálneho zmieru.

Manifest2020 na základe asociácií, ktoré za ním stoja, ponúka svoje odborné zázemie, aby opatrenia a ich realizácia boli čo najviac funkčné, zmysluplné a racionálne.Za najurgentnejšie kroky v roku 2021 považujeme:

vypracovať stratégiu dosiahnutia celkového cieľa zníženia emisií CO2 o 55% na základe prepočtov tak, aby jeho splnenie znamenalo pozitívny dopad na ekonomiku, zamestnanosť a konkurencieschopnosť domácej ekonomiky, ako podklad pre odsúhlasenie opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a redukciu CO2,

nastaviť medzirezortné kompetencie pre riešenie znižovania emisií CO2 a klimatickej zmeny,

zriadiť nadrezortný koordinačný subjekt a určiť zodpovednú osobu s príslušnými kompetenciami na prípravu opatrení.


Urgentnosť riešenia je zrejmá aj z prieskumov verejnej mienky na Slovensku, keď sa 70% obyvateľstva vníma riešenie klimatickej krízy ako prioritu. Najvýraznejším príkladom je historicky najväčšia petícia na Slovensku “Klíma ťa potrebuje”, za ktorú sa podpisom ku dnešnému dňu postavilo už takmer 130.000 ľudí z celého Slovenska. Rovnako urgentne vnímame situáciu aj my ako profesionáli v oblasti architektúry a výstavby združení v iniciatíve Manifest2020 a vyzývame na prípravu konkrétnych krokov v roku 2021.