Pod neustálym tlakom na efektívnosť a racionalitu častokrát nadobúdame pocit, že krása je niečo samoúčelné či nadbytočné. Ľudské oko však podvedome tiahne k tomu, čo je krásne. Estetické životné prostredie je udržateľnejšie než to, ktoré také nie je. Lebo krásne veci v ľuďoch prirodzene vzbudzujú rešpekt a potrebu starať sa o ne. Dalo by sa namietať, že krása je subjektívna, že pekné je pre každého niečo iné. To je, aj nie je pravda. Niektoré estetické princípy preverili stáročia, iné sú výsledkom inovatívnych riešení, ktoré nachádzajú krásu tam, kde sme ju doteraz nevnímali. Hľadanie krásneho je preto priestorom pre diskusiu a porovnávanie rôznych riešení.

Nový európsky Bauhaus (NEB) je tvorivé interdisciplinárne hnutie, ktoré spája udržateľnosť, inklúziu a krásu. Zároveň je to kultúrny projekt so zámerom formovať naše myslenie, správanie a konanie v snahe dosiahnuť novú kvalitu spoločného života v súlade s prostredím. Práve v tomto bode sa vízia Slovenskej komory architektov pretína s iniciatívou NEB.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý má v nasledujúcich rokoch poskytnúť zdroje pre obnovu hospodárstva postihnutého pandémiou Covid-19 sa venuje vo viacerých oblastiach návrhom opatrení s priamym dopadom na architektúru. Cieľom SKA je zabezpečiť realizáciu takých riešení, ktoré budú vybrané v súťažiach návrhov a hodnotené odborne zostavenými nezávislými porotami. Pripravujeme preto viaceré úpravy Súťažného poriadku SKA a súvisiace metodické usmernenia pre hodnotenie environmentálne zodpovedných architektonických, urbanistických a krajinárskych riešení. Výsledkom by mali byť investície do výstavby a obnovy, ktoré budú nie len v súlade s cieľmi stratégie európskej uhlíkovej neutrality, ale aj s kultúrnymi, historickými a estetickými hodnotami našej krajiny.    

Mgr. arch. Nora Vranová, SKA