Tohtoročný program sa zameria na agendu prípravy a premeny miest a mestských štvrtí na udržateľné, respektíve uhlíkovo neutrálne. Pod taktovkou kvalitnej architektúry, prepracovaných energetických konceptov a s ohľadom na ostatné piliere udržateľnosti, vznikajú v európskych mestách prvé pilotné štvrte. Ako prebieha spolupráca mesta, developerov a architektov? Aké sú prekážky v slovenskej legislatíve, s čím sa konfrontujú samosprávy, ako je pripravená odborná verejnosť? Aktivity, ktoré bude Manifest2020 organizovať v priebehu roku 2022 prinesú mnohé odpovede a riešenia, otvoria témy, ktoré sa stanú predmetom ďalších odborných diskusií, do ktorých budeme pozývať predstaviteľov samosprávy, štátnej správy, odbornej a akademickej verejnosti.

Spolupráca so samosprávou

OKRÚHLY STÔL: AKO TRANSFORMOVAŤ MESTÁ A REGIÓNY NA UHLÍKOVO NEUTRÁLNE
Termín: marec 2022
Formát: online

Hlavným cieľom okrúhleho stola je otvoriť diskusiu o transformácii stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy Green Deal a Renovation Wave. Zlepšenie podmienok na miestnej a národnej úrovni vytvára funkčný rámec pre rozvoj energeticky efektívnej výstavby a obnovy budov, prechod z fosílnych zdrojov energie na obnoviteľné, na rozvoj regionálnej energetiky, ktoré sú základným pilierom prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.


PRÍRUČKA: manuál hĺbkovej obnovy budov

PRACOVNÝ NÁZOV: NEZBÚRAŤ, OBNOVIŤ!
Termín: priebežne 2022
Formát: prípravaPríprava pokračovania publikácie Nepredať, Zveľadiť! (NC/TTSK, 2020) Cieľom je vytvoriť komplexný a praktický manuál s popisom jednotlivých postupov a prístupov k regeneratívnej obnove budov. Zahŕňať má metodológiu obnovy od menších až po veľké budovy, verejné, súkromné, pamiatkovo chránená aj nechránené. Okrem tém energetickej efektívnosti, živých striech, a ohľaduplnosti rekonštrukcie aj prevádzky voči životnému prostrediu bude tiež ponúkať možnosti komunitného zapojenia, vyčíslovať dopady jednotlivých opatrení a mapovať viaczdrojové možnosti financovania takýchto transformácií. Cieľovými skupinami publikácie sú samosprávy, inovatívni developeri ale aj aktívne komunity. Príprava bude zahŕňať prípravu štruktúry publikácie, zostavenie autorského tímu, oslovovanie partnerov z radov samospráv (BSK, BA, TTSK a dalšie) a odborných organizácií a nastavenie financovania publikácie. 


Spolupráca so štátnou správou

OKRÚHLY STÔL: PRÍSTUP K EXISTUJÚCIM INFORMÁCIÁM VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ PRE POTREBY REGIONÁLNEHO ENERGETICKÉHO PLÁNOVANIA
Termín: máj 2022
Formát: online


Od roku 2024 by mali v regiónoch Slovenska vznikať tzv. regionálne centrá udržateľnej energetiky (RCUE). Ich hlavným poslaním bude zabezpečiť na úrovni regiónov systematické energetické plánovanie a koordináciu rozvoja udržateľnej energetiky počas celého dekarbonizačného procesu. Súčasné podmienky prístupu k existujúcim informáciám neumožňujú efektívne plánovanie rozvoja regionálnej energetiky. Zachovanie status quo by blokovalo efektívnu prácu aj budúcim RCUE, a preto je potrebná zmena v tejto oblasti (zmena legislatívy, zmena praxe, resp. ich kombinácia).


Kampaň:  OBNOVA RODINNÝCH DOMOV V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI
Termín: 2022

Manifest2020 má zastúpenie v porote pre prípravu Architektonickej súťaže návrhov pre obnovu vytipovaných vzorových domov, nastavenie kritérií energetickej efektívnosti a mitigačných opatrení pre zadanie ideovej súťaže.  Na jeseň je plánovaná kampaň v spolupráci s Inštitútom pre pasívne domy, iEPD, ktorá ponúkne konzultácie pre záujemcov o obnovu RD, s cieľom dosiahnuť vysoký energeticky efektívny, resp. pasívny štandard. 


Spolupráca s odbornou verejnosťou 

KONFERENCIA: Le Corbusier, Zelené mesto a výzvy k novému urbanizmu
termín: 24.3.2022
Miesto: Univerzitná knižnica

Konferencia nadväzuje na cyklus medzinárodných konferencií, ktoré v Bratislave organizujú Francúzsky inštitút na Slovensku, Inštitút urbánneho rozvoja a Mesto Bratislava. Zelené mesto. Súčasné skúsenosti, stratégie a scenáre. Mestské plánovanie je veda založená na slovách. Dnes hovoríme o projektoch mesta, o plánoch pre sektory metapolisu, metropolitnom pláne, o návrhoch na trvalo udržateľné mesto. Pri akých pojmoch zotrvať ? Ide o iný prístup k problémom rozvoja mesta? Alebo o nové predpisy a normy plánovania? Má Le Corbusierova myšlienka Zeleného mesta svoje opodstatnenie aj v dnešnom kontexte smerovania k mestu krátkych vzdialeností?


KONFERENCIA A0 : NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS
Termín: 13.4.2022
Miesto: Kultúrne centrum Nová Cvernovka

Ďalší ročník konferencie, nadväzuje na predchádzajúce ročníky o pasívnych domoch a budovách A0. Vraciame sa naspäť k hodnotám a inšpiráciou sa nám stal Nový európsky Bauhaus, ktorý sa hlási k udržateľnosti, estetike a inklúzii. Budeme ich spoločne hľadať v urbánnom aj rurálnom prostredí.
Tému Nového európskeho Bauhausu a svoju tvorbu prídu na Slovensko predstaviť architekti zo zahraničia, laureáti medzinárodných ocenení, vrátane Ceny Nového európskeho Bauhausu.
2022.iepd.sk


KONFERENCIA: GREEN BUILDING SUMMIT
Termín: 3.5.2022
Formát: naživo

Pokračovanie konferencie Udržateľnosť v architektúre a stavebníctve, ktorú organizovali spolu Slovenská rada pre zelené budovy, SKGBC, a časopis Eurostav. SKGBC v tomto organizuje vlastnú konferenciu v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.


POP -UP futuristická LETNÁ KLIMATICKÁ AKADÉMIA
Termín: 07 / 2022
Formát: naživo


Podujatie je súčasťou projektu THE YEAR OF CLIMATE CARE. Podujatie pripravuje Manifest2020 spoločne so Slovenským centrom dizajnu.


Propagácia a komunikácia

Aktivity Manifest2020, ako aj jednotlivých partnerských organizácií plánujeme komunikovať prostredníctvom webstránky www.manifest2020.sk , a sociálnych sietí FB a LinkedIn. Na webstránke je plánovaná grafická i funkčná rekonštrukcia, ktorá prispeje ku kvalitnejšej komunikácii a prezentácii aktivít.